Статут

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

СОЦІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА

Київ

2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «СОЦІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА» (надалі - Партія) – політична партія, яка об’єднує на добровільній основі громадян України, які визнають та виконують цей Статут, підтримують Програму партії і сприяють її виконанню.

1.2. Повне найменування  Партії: Політична партія «СОЦІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА».

Скорочене найменування Партії: «ПП «СОЦІАЛЬНА АЛЬТЕРНАТИВА».

1.3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Партія – неприбуткова організація, набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має печатки, штампи, бланки, партійну символіку, зразки яких затверджуються рішенням Ради Партії.

Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.5. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.6. Місцезнаходження центральних статутних органів Партії - місто Київ.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою Партії є побудова в Україні вільного, демократичного, справедливого суспільства з утвердженням цінностей людського життя, гідності, свободи та верховенства права, забезпечення ефективного захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян.

2.2.  Головними завданнями Партії є:

- забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;

- забезпечення соціальної справедливості, сприйняття людської особистості як вищої соціальної цінності;

- участь Партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво у їх складі для здійснення Програми Партії.

2.3.  З метою виконання статутних завдань та програмних цілей Партія:

- бере участь у громадсько-політичній діяльності, організовує та проводить збори, мітинги, демонстрації та інші масові заходи, спрямовані на інформування та реалізацію ідей партії;

- домагається дотримання в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина;

- бере участь в обговоренні рішень та дій органів державної влади та місцевого самоврядування, дає їм оцінку;

- вносить пропозиції та проекти актів до органів державної влади та місцевого самоврядування з метою вирішення важливих суспільних проблем;

- одержує від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

- бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, а також у формуванні органів виконавчої влади;

- вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, бере участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів;

- засновує власні засоби масової інформації відповідно до законодавства України;

- розповсюджує інформацію про власну діяльність у засобах масової інформації та в інший спосіб, який не суперечить законодавству України;

- бере участь у диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства;

- співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян;

- надає допомогу у створенні та підтримує ідейно, організаційно і матеріально молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян;

- набуває майнових і немайнових прав, виступає учасником цивільно-правових відносин, представляє та захищає власні законні інтереси та законні інтереси своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування;

- підтримує міжнародні зв’язки у всіх формах, які не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Партія діє конституційними та демократичними методами, з дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання.

2.5. Розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії, кандидатів у депутати на місцевих виборах має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

3.1. Членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту і Програми Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань Партії. При прийнятті у члени Партії не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.2. Прийом у члени Партії здійснюється зборами первинної організації (осередку) або керівними органами місцевих (регіональних) або керівними органами Партії на підставі особистої письмової заяви. Члену партії видається партійний квиток установленого зразка.

3.3. Член Партії, якого призначено на посаду або зараховано на службу, яка несумісна відповідно до Конституції та законів України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі шляхом подання відповідної письмової заяви до організації партії на обліку в якій від перебуває або до керівних органів Партії. Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється шляхом подання відповідної письмової заяви до організації партії, в якій особа перебувала на обліку до зупинення членства.

Такому члену Партії зберігається партійний стаж, що був у нього до зупинення його членства в Партії.

3.4. Членство в Партії припиняється у наступних випадках:

- подання письмової заяви про вихід з Партії;

- виключення з Партії рішенням керівного органу партії чи керівного органу місцевої  (регіональної) організації, рішенням зборів первинної організації (осередку) Партії, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.5. Членство в Партії припиняється з моменту подання заяви про вихід з Партії до відповідного органу Партії чи місцевої (регіональної) організації Партії.

3.6. Підставами для виключення особи з членів Партії є:

- грубі порушення Статуту чи Програми Партії;

- вчинення дій, несумісних зі статутом та Програмою партії, в результаті яких Партії заподіяно майнової чи немайнової шкоди;

- вчинення дій, спрямованих проти кандидата чи кандидатів від Партії на відповідних виборах;

- систематичне (два та більше) невиконання рішень керівних органів партії;

- порушення загальноприйнятних норм моралі та етики.

3.7. Рішення про виключення з Партії приймається зборами первинної організації (осередку), на обліку якої перебуває член Партії, більшістю від кількості присутніх учасників.

Рішення про виключення з Партії може бути прийнято керівним органом Партії більшістю від кількості присутніх учасників відповідного керівного органу Парті.

3.8. Член Партії, який не погоджується з рішенням про виключення з Партії, має право у десятиденний термін з дати ухвалення такого рішення подати скаргу, яка повинна бути розглянута відповідною контрольно-ревізійною комісією протягом одного місяця. Рішення контрольно – ревізійної комісії вважається остаточним, якщо скаржник у десятиденний термін з моменту прийняття такого рішення, не оскаржив це рішення до Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії

Членство в Партії осіб, рішення про примусове припинення членства (виключення) з Партії щодо яких було скасовано відповідною Контрольно-ревізійною комісією, поновлюється з дня скасування рішення про їхнє виключення. При цьому у таких членів Партії зберігається партійний стаж.

3.9. Припинення членства в Партії припиняє повноваження особи як члена керівних та контролюючих органів Партії, місцевих (регіональних) організацій та первинних організацій (осередків), до складу яких вказана особа входила.

3.10 За порушення Статуту чи Програми Партії до члена Партії також можуть застосовуватися партійні стягнення: зауваження та догана.

Рішення про партійні стягнення приймається на зборах первинної організації більшістю від кількості присутніх учасників, або за рішенням керівного органу місцевої (регіональної) організації або Керівних органів Партії, яке приймається більшістю від присутніх учасників відповідного керівного органу Партії. Рішення про партійне стягнення може бути оскаржене у порядку, передбаченому пунктом 3.8. Статуту.

4. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

4.1. Права та обов‘язки членів Партії здійснюються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Член Партії має право:

- звертатися до будь – якого органу партії із заявами, запитаннями й пропозиціями та одержувати від них обґрунтовані відповіді;

- відкрито виступати з викладенням своєї позиції на зборах, конференціях, з’їздах;

- використовувати партійні засоби масової інформації для викладення своїх позицій щодо діяльності Партії;

- вибирати первинну організацію, в якій він бажає працювати;

- пропонувати кандидатуру (в тому числі і свою) на виборні посади, обирати та бути обраним;

- бути особисто присутнім на засіданнях органів Партії під час обговорення його діяльності;

- приймати участь у Статутній діяльності Партії;

- при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи Партії – оскаржити це рішення до керівних органів Партії вищого рівня;

- оскаржити рішення чи дії керівних органів Партії як до керівних органів вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів Партії;

- з власної ініціативи припинити членство в Партії;

- вносити пропозиції щодо змін до Програми Партії та Статуту Партії.

4.3. Кожен член Партії зобов’язаний:

- дотримуватися Статуту та Програми Партії;

- сприяти поширенню ідей та цінностей Партії;

- виконувати рішення керівних органів Партії;

- брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах Партії;

- надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією, сприяти їхній перемозі;

- дбати про зміцнення авторитету Партії;

- дотримуватися норм моралі та етики;

- зупиняти членство в Партії на час перебування на посадах, обіймання яких, згідно з законом, є несумісним з членством у політичних партіях;

- сплачувати членські внески.

4.4. Партія зобов’язується захищати права та інтереси своїх членів при здійсненні діяльності від імені партії, у разі їх порушення з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, їх службових та посадових осіб. У разі відмови в захисті порушених прав та інтересів, член партії може звернутися зі письмовою скаргою до Ради місцевої (регіональної) організації або Ради партії. Така заява повинна бути розглянута на найближчому засіданні відповідної Ради.

4.5. Облік членів Партії здійснюється відповідно до затвердженого Радою Партії положення.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

5.1.  Організаційну структуру Партії утворюють: організації Партії та органи Партії.

5.2. До організацій Партії належать: первинні організації (осередки); місцеві організації та регіональні організації Партії.

Первинна організація (осередок) Партії утворюється за місцем проживання членів Партії.

Місцева організація Партії утворюється та поширює свою діяльність відповідно до існуючого адміністративно-територіального устрою в межах села, селища, міста, району в місті, району.

Регіональна організація партії утворюється та поширює свою діяльність відповідно до існуючого адміністративно – територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Найменування первинної, місцевої та регіональної організації визначається як назва Партії з подальшим доповненням, які визначають місце організації в структурі політичної партії.

5.3. Центральні керівні органи Партії (З’їзд Партії, Рада Партії, Голова Партії);

Для кожної організації Партії центральні керівні органи Партії, а також керівні органи партійних організацій вищого рівня є керівними органами вищого рівня.

5.4. Первині організації Партії та місцеві організації Партії створюються без прав та статусу юридичної особи

Первинні осередки Партії та місцеві організації Партії легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення.

Рада Партії після створення організації Партії приймає рішення про її визнання та надання дозволу щодо реєстрації (легалізації).

На вимогу керівних органів вищого рівня, організації Партії зобов’язані надавати їм оригінали будь-яких документів, що стосуються діяльності організації.

5.5. З’їзд Партії, Рада Партії можуть ухвалити рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації Партії, якщо рішення чи дії такої організації Партії не відповідають Статуту, Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії вищого рівня, перешкоджають здійсненню виборчої політики Партії. Ці рішення є чинними з моменту ухвалення і остаточними.

6. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ

6.1. Первинна організація (осередок) утворюється рішенням установчих зборів цієї організації за наявності не менше трьох членів партії. Рішення установчих зборів про створення первинної організації (осередку) оформлюється протоколом та затверджується радою Партії.

Первинна організація (осередок) не є юридичною особою. Після свого створення вона легалізується в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Первинні організації (осередки) об’єднуються у місцеві організації Партії, які діють у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

Первинна організація (осередок):

             виконує Статут, Програму Партії, рішення органів партії та місцевих (регіональних) організацій;

            розробляє й здійснює заходи партійного впливу на суспільно-політичну ситуацію на відповідній території;

            підтримує кандидатів від Партії на виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування;

            приймає в члени партії та веде їх облік;

            збирає добровільні пожертвування.

6.3. Вищим керівним органом первинного осередку є загальні збори, що скликаються його Головою за власною ініціативою, або на вимогу не менше як третини членів осередку, або за ініціативою керівного органу вищого рівня.

Збори первинного осередку чинні за умови реєстрації для участі в них більше половини членів осередку. Рішення Зборів первинного осередку ухвалюються більшістю голосів членів, присутніх на Зборах.

6.4. Збори первинного осередку:

- обирають Голову первинного осередку, його заступника строком на три роки та припиняють їх повноваження;

- обирають делегатів  на конференції місцевих організацій;

- подають пропозиції з питань діяльності партії;

- вирішують інші питання діяльності первинної організації, які не суперечать Статуту та Програмі Партії, рішенням керівних органів місцевих та регіональних організацій та керівних органів Партії.

6.5. Голова первинної організації (осередку) Партії здійснює загальне керівництво первинною організацією.

Голова первинної організації (осередку) Партії

- представляє первинну організацію (осередок) Партії у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності ;

- організовує виконання рішень зборів первинної організації (осередку), рішень місцевих та регіональних організацій Партії;

- скликає збори первинної організації та головує на зборах, підписує рішення зборів;

- звітує про свою діяльність на зборах первинної та місцевої організації;

- має право підпису документів від імені первинної організації (осередку).

6.6. Первинна організація (осередок) може бути ліквідована рішенням зборів організації. Зазначене рішення приймається двома третинами голосів учасників зборів.

6.7. Повноваження голови та заступника голови первинної організації (осередку) Партії можуть бути припинені рішенням зборів первинної організації (осередку) чи рішенням Ради партії за порушення Статуту, невиконання програми Партії або вчинення дій, які завдають шкоди репутації Партії.

У разі незгоди з рішенням про припинення повноважень голови чи заступника голови первинної організації (осередку) особа має право у десятиденний термін з моменту прийняття рішення звернутися до Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

7.  МІСЦЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

7.1. Місцевими організаціями у розумінні цієї статті є районні, районні у місті, міські, сільські і селищні організації Партії.

Регіональними організаціями у розумінні цієї статті є організації Автономної Республіки Крим, обласні, міст Києва та Севастополя.

Регіональні організації є вищестоящими відносно до місцевих організацій, які діють відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7.2. Місцева (регіональна) організація партії утворюється на установчих зборах (конференціях)з подальшим затвердженням такого рішення Радою Партії.

Районна, районна у місті, міська, сільська, селищна організація Партії набуває статусу організації Партії після її визнання рішенням Ради Партії та реєстрації у встановленому законодавством порядку. Районна, районна у місті, міська, сільська, селищна організація Партії не є юридичною особою.

Рішенням Ради Партії регіональна організація Партії може набувати статусу юридичної особи, яка після державної реєстрації відповідно до вимог законодавства може відкривати рахунки в установах банків, виготовляти печатки, штампи, бланки та здійснювати інші дії як юридична особа. Місцева (регіональна) організація Партії є неприбутковою особою.

Районна у місті, міська, сільська, селищна організація Партії складається з первинних осередків Партії та/або окремих членів Партії.

Районна у місті організація Партії входить до складу відповідної міської організації Партії.

Районна організація Партії складається з сільських, селищних, міських організацій Партії відповідного району та окремих членів Партії. Районні організації Партії входять до складу відповідної регіональної організації Партії.

Міські організації Партії міст обласного значення входять безпосередньо до відповідних регіональних організацій Партії. За окремим рішенням Ради Партії до регіональних організацій Партії безпосередньо можуть входити також міські організації Партії міст, які не мають статусу обласного значення.

7.3. Вищим керівним органом місцевої організації Партії є збори (конференція), які скликаються Радою місцевої організації Партії чи Головою організації Партії. 

У випадку невиконання Радою місцевої організації Партії обов’язку щодо скликання вищого керівного органу місцевої (регіональної) організації Партії, а також у випадку необхідності розгляду важливих для діяльності Партії питань, збори (конференція) організації скликаються Радою Партії.

Рішення щодо форми проведення вищого керівного органу місцевої організації Партії (збори чи конференція) приймають відповідно Рада місцевої організації Партії чи Рада Партії. Норми представництва й порядок обрання делегатів на конференцію встановлює відповідно Рада місцевої (регіональної) організації партії чи Рада партії.

Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів партії, що знаходяться на обліку відповідної місцевої (регіональної) організації партії.

Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів. У разі припинення діяльності первинної, місцевої чи регіональної організації Партії та втрати взаємозв’язку із з органами Партії, Рішенням Ради партії делегати на конференцію від таких організацій можуть не обиратися.

7.4. Збори (конференція) районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації Партії:

-  визначають стратегію і тактику діяльності організації;

-  обирають Голову організації терміном на 2 (два) роки;

- можуть обирати терміном на 2 (два) роки: членів Ради організації Партії (у разі її створення), заступників Голови організації;

-  можуть утворювати відповідну контрольно-ревізійну комісію, визначати її кількісний та особистий склад на 2 (два) роки;

- ухвалюють рішення про прийняття в члени Партії та припинення членства в Партії;

- обирають делегатів на Конференцію партійної організації вищого рівня до складу якої входить безпосередньо;

- висувають кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня та/або складають списки кандидатів від Партії (при пропорційній системі) та передають ці списки на затвердження Раді Партії.

7.5. У разі створення Ради організації, вона є постійно діючим керівним органом районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації Партії в період між Зборами (конференціями).

До складу Ради районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації входять: Голова організації за посадою, керівник фракції Партії у відповідній місцевій раді (якщо є членом Партії), виборні члени Ради у кількості не менше ніж 3 членів Партії, обрані Зборами (конференцією) організації, а також Голова виконавчого комітету організації (у разі його створення).

Рада районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації Партії проводить засідання не менше 1 (одного) разу за 3 (три) місяці. Засідання Ради скликаються Головою організації, вони можуть також скликатися за ініціативою 1/3 організацій, що безпосередньо входять до складу цієї районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації.

Засідання Ради районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів Ради. Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

Рада районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації у своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями керівних органів Партії вищого рівня.

Рада районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації:

- скликає Збори районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії;

-  ухвалює рішення щодо прийняття до Партії нових членів та щодо припинення членства в Партії;

- може приймати рішення про створення виконавчого комітету організації;

- у разі створення виконавчого комітету організації, за поданням Голови організації призначає Голову виконавчого комітету організації терміном на 2 (два) роки і звільняє його з посади;

-  доводить до відома первинних та інших організацій, що входять до складу відповідної організації, рішення і документи керівних органів Партії вищого рівня та контролює їхнє виконання;

-  визначає виборчу політику під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних рад та міських, селищних, сільських голів;

-  може вносити пропозиції до Ради організації вищого рівня щодо виборчої політики Партії та висування кандидатів до виборних органів усіх рівнів;

- сприяє створенню фракції Партії у відповідній місцевій Раді та координує її діяльність;

- може координувати діяльність первинних та інших організацій, що входять до складу районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації у випадках, коли їхні дії суперечать Статуту і Програмі Партії, рішенням керівних органів Партії вищого рівня;

- у випадках грубих порушень організаціями нижчого рівня Статуту, Програми чи рішень керівних органів Партії вищого рівня, вчинення дій, що перешкодили здійсненню виборчої політики Партії, може вносити пропозиції Раді Партії щодо прийняття рішення про припинення діяльності цих організацій;

-  виконує інші повноваження, що випливають з положень Статуту та Програми Партії.

7.6. Голова районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії обирається Зборами цієї організації терміном на 2 (два) роки.

Якщо жоден з претендентів-членів Партії, висунутих на посаду Голови організації Партії, не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою організації Партії, стає претендент, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.

Голова районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії входить до складу Ради цієї організації (у разі її створення) за посадою.

7.7. Голова районної, районної у місті, міської, сільської та селищної організації:

- організовує роботу організації, звітує перед нею, представляє її у керівних органах Партії вищого рівня;

-  без доручення представляє організацію у зовнішніх відносинах;

- має право підпису документів від імені організації;

- скликає Збори організації, засідання Ради організації, організує їхню підготовку та головує на засіданнях;

- пропонує для затвердження Зборам кандидатури заступників Голови організації;

- підписує рішення Зборів і Ради організації, а також протоколи Зборів і засідань   Ради разом із секретарем Зборів або засідань Ради;

- організовує ознайомлення членів організації з документами та рішеннями керівних органів Партії вищого рівня;

-  доручає членам Ради виконання окремих повноважень, передбачених цією статтею.

7.8. Діяльність районної, районної у місті, міської, сільської і селищної організації Партії може бути примусово припинена (організація розпущена) рішенням З’їзду Партії чи Ради Партії з підстав, передбачених Статутом.

7.9. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії та її органів, практичного забезпечення виконання рішень керівних органів Партії за рішенням Ради відповідної організації може створюватися виконавчий комітет цієї організації Партії.

7.10. Виконавчий комітет організації Партії:

-  забезпечує практичну діяльність статутних органів організації Партії;

-  готує питання, що виносяться на розгляд Зборів і засідання Ради організації;

-  веде і зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації;

-  веде фінансово-господарську діяльність організації, здійснює інші виконавчі функції;

-  здійснює інші функції, делеговані йому Радою організації Партії та Центральним виконавчим комітетом Партії.

7.11. Голова виконавчого комітету організації Партії призначається та звільняється Радою районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії за поданням Голови цієї організації.

7.12. Джерелами коштів і майна районної, районної у місті, міської, сільської, селищної організації Партії є:

- членські внески, сплата та розподіл яких визначаються положенням про членські внески, що затверджується Радою Партії;

- добровільні пожертви.

8. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

8.1. Регіональними організаціями Партії є: організація Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські організації.

Регіональні організації утворюються не менш як 3 (трьома) членами Партії.

Рішення Установчої конференції про утворення регіональної організації Партії затверджується Радою Партії.

Регіональна організація Партії можуть набувати юридичного статусу організації Партії після її визнання рішенням Ради Партії та реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Регіональні організації Партії підлягають обліку у Центральному виконавчому комітеті Партії.

Регіональна організація веде облік відповідних районних, районних у містах, міських, сільських, селищних та первинних організацій Партії.

8.2. Рішення центральних керівних органів Партії є обов’язковими для виконання регіональною організацією Партії.

8.3. Керівними органами регіональної організації Партії є конференція, Рада та Голова організації Партії.

Вищим керівним органом регіональної організації Партії є конференція, яка скликається за рішенням Ради відповідної організації, Голови регіональної організації Партії, за ініціативою половини Рад організацій Партії, які входять до регіональної організації Партії. Конференція може бути також скликана за рішенням Ради Партії.

Делегати Конференції обираються Зборами (конференціями) районних, міських організацій Партії, що входять до відповідної регіональної організації Партії. Норми представництва делегатів Конференції від районних, міських організацій встановлюються Радою регіональної організації або Радою Партії. Делегатами Конференції є Голова, члени Ради регіональної організації, Голова виконавчого комітету (у разі його створення) та депутати (члени Партії) відповідно Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, міських рад м. Києва та Севастополя.

У роботі Конференції з правом дорадчого голосу беруть участь члени контрольно-ревізійної комісії регіональної організації Партії.

Конференція регіональної організації чинна за умови реєстрації для участі в ній більше половини обраних делегатів. Рішення Конференції регіональної організації ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.

Конференція:

- визначає стратегію і тактику регіональної організації Партії;

- обирає терміном на 2 (два) роки: Голову регіональної організації Партії і заступників Голови регіональної організації на той же термін та припиняє їх повноваження;

- обирає членів Ради регіональної організації Партії терміном на 2 (два) роки та припиняє їх повноваження;

- обирає делегатів на З’їзд Партії;

- висуває кандидатів, складає відповідні списки кандидатів від Партії на виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київської і Севастопольської міських рад та передає ці списки на затвердження Раді Партії;

-  може ухвалювати рішення щодо припинення членства в Партії;

- обирає членів контрольно-ревізійної комісії терміном на 2 роки;

- делегує частину повноважень Раді регіональної організації Партії;

- приймає інші рішення, спрямовані на реалізацію положень Статуту та Програми Партії в порядку і спосіб, передбачені цим Статутом.

Також до повноважень регіональної організації Партії належать:

             розгляд питання щодо ліквідації чи реорганізації первинної організації (осередку) чи місцевої організації  Партії у випадках, передбачених Статутом;

            внесення на розгляд З’їзду Партії пропозиції щодо кандидатів у народні депутати України та кандидатів на посаду Президента України;

            внесення на розгляд З’їзду Партії пропозиції  щодо кандидатів до складу керівних органів Партії.

8.4. Постійно діючим керівним органом регіональної організації Партії в період між Конференціями є Рада регіональної організації Партії.

До складу Ради регіональної організації Партії входять Голова цієї організації, його заступник(и), Голова виконавчого комітету (у разі його створення), керівник партійної фракції відповідно у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді, Київській та Севастопольській міських радах, якщо вони є членами Партії, члени Ради обрані Конференцією у кількості не менше 3 осіб.

8.5. Рада регіональної організації Партії зобов’язана доводити до відома Рад організацій Партії нижчого рівня, рішення і документи З’їзду Партії, Ради Партії, а також рішення керівних органів цієї регіональної організації Партії.

Рада регіональної організації Партії проводить засідання у міру необхідності, але не рідше ніж раз на три місяці. Засідання Ради регіональної організації можуть скликатися за рішенням Голови організації або за ініціативою 1/3 членів, що безпосередньо входять до її складу.

Засідання Ради регіональної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів Ради. Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

Рада регіональної організації Партії у своїй діяльності керується Статутом і Програмою Партії, рішеннями центральних керівних органів Партії, Конференцій відповідної регіональної організації Партії.

Рада регіональної організації Партії:

- у період між конференціями визначає стратегію і тактику діяльності організації Партії;

- приймає заяви та звернення з важливих суспільно-політичних питань;

- вносить на розгляд конференції організації Партії пропозиції щодо кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;

- створює консультативно-дорадчі органи;

- розглядає звернення про вступ до Партії та приймає рішення про припинення членства в Партії на підставах, визначених Статутом;

- забезпечує виконання рішень керівних органів Партії;

- скликає конференцію організації Партії, визначає порядок денний, встановлює норми представництва;

- сприяє формуванню фракцій (груп) Партії у відповідних органах місцевого самоврядування, координує та надає підтримку в їх діяльності;

- забезпечує облік членів Партії;

- здійснює контроль за діяльністю відповідних первинних та місцевих організацій Партії;

- розпоряджається майном та коштами Партії у порядку, визначеному Радою Партії;

- може приймати рішення про створення виконавчого комітету регіональної організації Партії;

- за рішенням конференції здійснює інші повноваження.

Рішення центральних керівних органів Партії є обов’язковими для виконання регіональною організацією. Рішення Ради регіональної організації Партії є обов’язковими для виконання районними, районними у містах, міськими, сільськими, селищними організаціями.

8. 6. Рада регіональної організації Партії може втручатися у справи будь-якої організації Партії нижчого рівня, коли дії цієї організації суперечать Статуту, Програмі, рішенням керівних органів Партії вищого рівня.

У випадках грубих порушень районними, районними у місті, міськими, сільськими, селищними організаціями Партії Статуту, Програми чи рішень керівних органів вищого рівня, вчинення дій, що перешкодили здійсненню виборчої політики Партії, Рада регіональної організації Партії може вносити пропозиції Раді Партії щодо прийняття рішення про примусову припинення діяльності даних організацій;

8.7. Голова регіональної організації Партії обирається Конференцією відповідної організації більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників Конференції терміном на 2 (два) роки.

Якщо жоден з претендентів-членів Партії, висунутих на посаду Голови регіональної організації, не набрав більше половини голосів, то проводиться повторне голосування по двох претендентах, які набрали найбільше голосів. Головою організації Партії, стає претендент, який набрав за підсумком повторного голосування більшу кількість голосів.

Голова регіональної організації Партії входить до складу Ради регіональної організації Партії за посадою.

Голова регіональної організації Партії:

- скликає Конференції регіональної організації Партії та засідання Ради регіональної організації Партії, організує їхню підготовку та головує на них;

- пропонує Конференції регіональної організації Партії кандидатури заступників Голови регіональної організації для обрання або звільнення;

- вносить Раді регіональної організації Партії подання про призначення з числа членів Партії керівника виконавчого комітету цієї організації Партії або про його звільнення;

- доручає членам Ради регіональної організації Партії виконання своїх окремих повноважень, передбачених цією статтею;

- підписує рішення Конференцій і Ради регіональної організації Партії, а також їхні протоколи разом із секретарем Конференції або Ради;

- робить заяви від імені регіональної організації Партії;

- підписує фінансово-господарські та інші документи;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників регіональної організації Партії.

За свою політичну та фінансово-господарську роботу звітує перед керівними органами Партії та конференцією регіональної організації Партії.

8.8. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності регіональної організації Партії та її органів, практичного забезпечення виконання рішень керівних органів Партії за рішенням Ради регіональної організації може створюватися виконавчий комітет регіональної організації Партії.

8.9. Виконавчий комітет регіональної організації Партії:

-  забезпечує практичну діяльність статутних органів цієї організації;

-  готує питання, що виносяться на Конференцію і засідання Ради регіональної організації;

-  веде і зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації;

- веде фінансово-господарську діяльність організації, здійснює інші виконавчі повноваження;

- здійснює інші повноваження, делеговані йому Радою регіональної організації Партії та Центральним виконавчим комітетом Партії.

8.10. Голова виконавчого комітету регіональної організації Партії призначається та звільняється Радою регіональної організації Партії за поданням Голови цієї організації

8.11. Джерелами коштів і майна регіональної організації Партії є:

- членські внески, сплата та розподіл яких визначаються положенням про членські внески;

- добровільні пожертви.

5.5.12. Діяльність регіональної організації Партії може бути примусово припинена (організація розпущена) рішенням З’їзду Партії чи Ради Партії за підстав, зазначених у Статуті.

9. ЦЕНТРАЛЬНІ КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

9.1. Центральними керівними органами Партії є: З‘їзд Партії, Рада Партії, Голова Партії.

З’ЇЗД ПАРТІЇ

9.2. З‘їзд Партії є її найвищим керівним органом. Він скликається Радою Партії як правило один раз на два роки.

З’їзд Партії може бути скликаний Головою Партії чи Радою Партії за власною ініціативою або за ініціативою не менше половини рад регіональних організацій Партії.

9.3. Делегати З‘їзду Партії обираються на регіональних Конференціях згідно з нормою представництва, встановленою Радою Партії.

Делегатами З‘їзду Партії є також за посадою Голова Партії, члени Ради Партії, члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, народні депутати України – члени Партії.

9.4. З‘їзд Партії є чинним за умови реєстрації для участі в ньому не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення З’їзд приймає простою більшістю голосів від складу зареєстрованих на З’їзді делегатів, якщо інше не встановлене цим Статутом.

Рішення про внесення змін до Статуту та Програми Партії, ліквідації Партії, примусове припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації Партії З’їзд ухвалює 2/3 голосів від складу зареєстрованих на З’їзді делегатів.

9.5. З‘їзд Партії:

- затверджує Статут і Програму Партії та зміни до них;

- визначає політику Партії, її цілі, завдання та основні напрями діяльності;

- обирає Голову Партії терміном на 2 (два) роки та звільняє його від обов’язків;

- обирає членів Ради Партії у кількості не менше 5 (п’яти) осіб терміном на 2 (два) роки та звільняє їх від обов’язків;

- визначає кількість членів Центральної контрольно-ревізійної комісії, обирає їх терміном на 2 (два) роки та звільняє від обов’язків;

- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів, посадових осіб, контрольно-ревізійних органів, будь-яких організацій Партії;

- ухвалює рішення щодо проведення загальнопартійного дорадчого опитування;

- затверджує партійний список кандидатів у народні депутати України;

- здійснює висування кандидатів у народні депутати у відповідних виборчих округах;

- висуває кандидата від Партії на виборах Президента України;

- затверджує передвиборну програму Партії;

- приймає рішення про виключення із виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати;

- приймає рішення з будь-яких питань діяльності Партії;

- приймає рішення про припинення діяльності Партії у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією.

Зазначені повноваження З’їзду Партії є виключними і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Партії.

9.6. З’їзд Партії має право взяти до розгляду та вирішення будь-яке питання діяльності Партії, скасувати рішення будь-яких органів Партії.

10. РАДА ПАРТІЇ

10.1. У період між З‘їздами, діяльністю Партії керує Рада Партії.

10.2. Члени Ради Партії обираються З’їздом Партії у кількості не менше 5 (п’яти) осіб терміном на 2 (два) роки. Голова Партії та Голова Центрального виконавчого комітету Партії є членами Ради Партії за посадою.

10.3. Засідання Ради Партії скликаються Головою Партії, а також за ініціативою більше половини членів Ради Партії як правило 1 (один) раз за 3 (три) місяці і є чинними у разі присутності на них більше половини членів Ради Партії.

Рішення Ради Партії є вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів Ради Партії. При рівності голосів голос Голови Партії є вирішальним.

Рішення Ради Партії щодо примусового припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації Партії ухвалюються не менше як двома третинами голосів членів Ради Партії.

У випадку вибуття члена (членів) Ради Партії, у період між З’їздами Партії, рішення Ради Партії ухвалюється відповідно більшістю або кваліфікованою більшістю від фактичного складу Ради Партії, яка є на початку такого засідання Ради Партії.

Рішення Ради Партії можуть прийматися без скликання засідання Ради Партії шляхом опитування членів Ради Партії. В такому випадку Голова Центрального виконавчого комітету Партії має надіслати електронною поштою або факсимільним зв’язком усім членам Ради Партії питання (проекти документів), які виносяться на розгляд та повідомити їх про це по телефону. Протягом однієї робочої доби з моменту отримання повідомлення, член Ради Партії повинен проголосувати по цих питаннях (проектах документів) шляхом повідомлення про своє рішення Голові Центрального виконавчого комітету Партії по телефону або шляхом відеозв’язку та підтвердженням електронною поштою або факсимільним зв’язком.

10.4. У засіданнях Ради Партії з правом дорадчого голосу мають право брати участь: члени Партії, які є народними депутатами України, та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

10.5. Рада Партії:

- оцінює політичну ситуацію, виробляє стратегію і тактику діяльності Партії;

- скликає З’їзд Партії;

- визначає норми представництва на З’їзд Партії;

- організовує виконання рішень З‘їзду та Ради Партії;

- розподіляє функціональні обов’язки серед членів Ради Партії;

- може обирати заступників Голови Партії з числа своїх членів;

- може вносити пропозиції щодо кандидатур керівників та кадрового складу всіх органів Партії;

- ухвалює рішення про створення Центрального виконавчого комітету організації;

- обирає Голову Центрального виконавчого комітету Партії з числа членів Партії за поданням Голови Партії та звільняє його з цієї посади;

- затверджує зразок партійного квитка, символіку Партії, зразки печатки та інших необхідних реквізитів;

- затверджує положення та інструкції щодо діяльності Партії;

- ухвалює рішення щодо прийняття в члени Партії;

- затверджує рішення установчих конференцій (зборів) про утворення регіональних, районних, районних у містах, міських, сільських та селищних організацій Партії;

- ухвалює рішення про реєстрацію організацій Партії у встановленому законодавством порядку;

- ухвалює рішення про надання статусу юридичної особи створеним організаціям Партії;

- ухвалює рішення про примусове припинення діяльності (розпуск) будь-якої організації Партії з підстав, визначених Статутом;

- узгоджує роботу організацій Партії;

- може вносити пропозиції щодо розгляду питань організаціями Партії;

- аналізує та узагальнює практику партійного будівництва та доводить її до відома організацій Партії;

- організовує фінансове забезпечення Партії;

- затверджує розмір членських внесків на поточний рік;

-  затверджує бюджет Партії на поточний рік;

- робить заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя;

- ухвалює рішення про створення загальнопартійних, регіональних та інших партійних засобів масової інформації, затверджує та звільняє їхніх керівників;

- організує та підтримує контакти з політичними партіями;

- організовує взаємодію Партії з політичними та виборчими блоками, учасником яких є чи може бути Партія;

- складає виборчий список Партії на виборах народних депутатів України та подає його на затвердження З’їзду Партії;

- затверджує виборчі списки складені відповідними організаціями Партії для участі у виборах до місцевих рад та затверджує кандидатів від Партії висунутими відповідними організаціями на посади міських, селищних, сільських  голів;

- сприяє діяльності фракції чи партійної групи Партії у Верховній Раді України;

- узгоджує взаємодію народних депутатів України – членів Партії та центральних органів Партії з органами місцевої влади, фракціями та партійними групами Партії у місцевих радах;

- встановлює міжнародні зв’язки Партії;

- може делегувати частину своїх повноважень Голові Партії.

Рада Партії здійснює також інші повноваження, передані до її компетенції З’їздом Партії, крім тих, що відносяться до виключної компетенції З’їзду Партії.

11.  ГОЛОВА ПАРТІЇ

11.1. У період між З‘їздами, засіданнями Ради Партії поточною діяльністю Партії керує Голова Партії.

Голова Партії обирається терміном на 2 (два) роки та звільняється З’їздом Партії.

11.2. Голова Партії:

- скликає З’їзд Партії, створює його оргкомітет і організовує підготовку З’їзду;

- головує на З’їзді, підписує його рішення, а також протокол З’їзду;

- розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень З‘їзду Партії, визначеної ним політики;

- скликає засідання Ради Партії, організовує їхню підготовку, головує на них, підписує рішення Ради Партії, а також їхні протоколи;

- вносить пропозиції на розгляд Ради Партії про обрання з числа членів Партії Голови Центрального виконавчого комітету Партії та його звільнення з цієї посади;

- приймає будь-які рішення, що стосуються діяльності Партії та не суперечать цьому Статуту і законодавству України (крім тих, які є виключною компетенцією З’їзду Партії та Ради Партії);

- підписує всі офіційні, фінансові і банківські документи;

- завіряє письмові заяви організацій Партії про їхню реєстрацію;

- без доручення представляє Партію у зовнішніх стосунках: з державою та третіми особами, у тому числі міжнародними та іноземними;

- робить від імені Партії заяви, звернення, публічні виступи тощо;

- видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов’язкові для виконання членами Партії документи, відкриває рахунки в установах банку, видає доручення (довіреності), укладає від імені Партії договори, контракти, в тому числі трудові договори, і вчиняє інші правочини, не заборонені законодавством України та цим Статутом;

- здійснює поточний контроль фінансових і матеріальних коштів Партії;

- надає право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Партії;

- видає довіреність своїм заступникам, Голові Центрального виконавчого комітету партії, іншим членам Ради Партії, в якій може делегувати їм частину своїх повноважень.

12. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПАРТІЇ

12.1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Партії, її органів та виконання рішень керівних органів Партії здійснює виконавчий орган – Центральний виконавчий комітет Партії.

12.2. Центральний виконавчий комітет Партії:

- здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності керівних органів Партії;

- веде облік організацій Партії та їхнього складу;

-  веде та зберігає загальнопартійну документацію тощо;

-  забезпечує оприлюднення звіту Партії за поточний рік.

12.3. Голова Центрального виконавчого комітету Партії обирається з числа членів Ради Партії за поданням Голови Партії та звільняється з цієї посади Радою Партії.

12.4. Повноваження Голови Центрального виконавчого комітету Партії визначаються довіреністю, що видається Головою Партії. Крім повноважень визначених довіреністю, Голова Центрального виконавчого комітету Партії:

-  здійснює кадрову політику Партії;

- призначає та звільняє з посади керівників підрозділів Центрального виконавчого комітету Партії;

- підписує фінансові документи відповідно до повноважень визначених довіреністю, що видається Головою Партії та положенням про Центральний виконавчий комітет Партії, що затверджується рішенням Ради Партії.

- дає доручення керівникам виконавчих комітетів всіх рівнів організацій Партії з питань, що стосуються виконання рішень керівних органів Партії;

- в межах повноважень, визначених довіреністю та Радою Партії, розпоряджається коштами та майном Партії, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

- надає право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Партії;

- веде фінансово-господарську діяльність Партії та виконує інші виконавчі повноваження;

- здійснює організаційно-технічне керівництво роботою виконавчих органів Партії, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних та позаштатних працівників Центрального виконавчого комітету Партії, а також штатних працівників консультативно-дорадчих органів.

12.5. Центральний виконавчий комітет Партії має право орендувати необхідне для діяльності Партії рухоме та нерухоме майно.

13.КОНТРОЛЬНО–РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

13.1. Контрольно-ревізійні комісії є органами Партії, що контролюють і перевіряють статутну, фінансову та внутрішньогосподарську діяльність органів Партії, її організацій і посадових осіб.

Контрольно-ревізійні органи Партії проводять планові перевірки або перевірки на підставі заяв членів Партії. Контрольно-ревізійні органи Партії можуть приймати рішення про відмову у розгляді заяви.

Після проведення перевірки, контрольно-ревізійні органи складають акт (висновок) та передають його до керівних органів Партії для прийняття відповідного рішення.

13.2. До контрольно-ревізійних органів Партії належать: Центральна контрольно-ревізійна комісія та контрольно-ревізійні органи регіональних, міських, районних, районних у містах, сільських та селищних організацій Партії. Контрольно-ревізійні комісії створюються в регіональних організаціях Партії. В сільських, селищних, міських, районних у містах, районних організаціях Партії за рішеннями Зборів відповідних організацій Партії можуть бути створені відповідні контрольно-ревізійні комісії або призначені ревізори. Ревізор користується всіма правами та несе обов’язки і відповідальність, передбачені цим Статутом для контрольно-ревізійних комісій.

Кількісний та особовий склад Центральної контрольно-ревізійної комісії та контрольно-ревізійних органів організацій Партії визначаються відповідно З’їздом Партії, Конференціями та Зборами організацій Партії.

Центральна контрольно-ревізійна комісія підзвітна З’їзду Партії, а контрольно-ревізійні органи регіональних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних організацій Партії підзвітні Конференціям (Зборам) відповідних організацій Партії.

13.3. Члени Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються З‘їздом Партії терміном на 2 (два) роки.

Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії та його заступник обираються на засіданні Центральної контрольно-ревізійної комісії зі складу її членів.

13.4. Члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Ради Партії з правом дорадчого голосу.

13.5. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях, зборах та конференціях партійних організацій всіх рівнів з правом дорадчого голосу.

13.6. Члени контрольно-ревізійних комісій організацій Партії обирають голів контрольно-ревізійних комісій зі складу своїх членів.

Члени контрольно-ревізійних комісій організацій Партії мають право брати участь у засіданнях Рад організацій, конференціях та зборах усіх партійних організацій відповідного та нижчих рівнів з правом дорадчого голосу.

13.7. Діяльність контрольно-ревізійних органів Партії упорядковується Положенням про контрольно-ревізійні органи Партії, що затверджується Радою Партії.

Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії є обов’язковими для контрольно-ревізійних органів організацій Партії всіх рівнів.

13.8. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії та контрольно-ревізійних комісій організацій Партії чинні за умови участі в них більше половини їхнього складу.

Рішення цих комісій ухвалюються більшістю голосів від загальної чисельності членів відповідних контрольно-ревізійних комісій.

13.9. Контрольно-ревізійна комісія Партії має право безперешкодно одержувати для виконання своїх обов’язків від керівних органів і посадових осіб Партії та/або її організацій, а також членів Партії всю інформацію, що стосується статутної, фінансової й внутрішньогосподарської діяльності Партії або партійної організації, що обрала контрольно-ревізійну комісію, та усіх організацій нижчого рівня.

14. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

14.1. Партія є неприбутковою організацією.

14.2. У власності Партії можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутних завдань.

14.3. Партія самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

14.4. Кошти та майно Партії спрямовуються на виконання статутних завдань та програмних цілей Партії, утримання штатного персоналу та на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

Грошові кошти Партії можуть витрачатися на:

- придбання майна;

- виборчі кампанії;

- забезпечення інформаційно-пропагандистської та видавничої діяльності;

- оплату вартості цивільних (у т.ч. цивільно-правових) та господарських угод і договорів;

- фінансування заходів Партії та організацій Партії;

-  оплату праці та заохочення працівників;

- інші цілі, пов’язані із забезпеченням діяльності Партії, не заборонені законом.

14.5. Повноваження з оперативного господарського управління коштами і майном здійснюють Центральний виконавчий комітет Партії та виконавчі органи організацій Партії, згідно з положенням про порядок використання коштів та майна Партії, що затверджуються Радою Партії.

14.6. Джерела утворення коштів і майна Партії складаються з:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять Партії, від проведення її основної діяльності, з урахуванням положень Податкового кодексу України;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги, що надаються Партії відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються Партії або через неї її отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

14.7. Збитки, завдані Партії в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законом порядку.

14.8. Партія оприлюднює відомості про обсяги та напрями використання коштів в офіційних виданнях.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ

15.1. Партія може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням З‘їзду Партії у порядку, визначеному цим Статутом, або за рішенням суду у випадках та у порядку, визначених законом.

15.2. Рішення про реорганізацію чи саморозпуск Партії ухвалюються З'їздом Партії, якщо за нього проголосувало більше 2/3 (двох третин) обраних делегатів.

15.3. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності всіх її організацій та органів.

15.4. Припинення діяльності Партії передбачає припинення членства в Партії.

15.5. У випадках припинення діяльності Партії всі майнові, фінансові та інші питання вирішуються З‘їздом та обраною ним Ліквідаційною комісією, склад якої обирається на З‘їзді Партії простою більшістю голосів делегатів, відповідно до чинного законодавства України.

15.6. Порядок діяльності Ліквідаційної комісії визначається згідно з чинним законодавством.

15.7. У разі ліквідації Партії її активи не можуть перерозподілятися між її членами. Ліквідаційна комісія після задоволення всіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Партії.

15.8. У разі ліквідації Партії її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

15.9. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов‘язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

16.1. Зміни до цього Статуту та Програми Партії приймаються рішенням З'їзду Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (двох третин) від кількості зареєстрованих на З'їзді делегатів.

16.2. Про внесені за рішенням З'їзду Партії зміни до Статуту та Програми Партії Партія повідомляє органи державної реєстрації у передбачений законом термін.